Skip to main content

Leveringsvoorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Haard-Express.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Haard-Express.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Haard-Express.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Haard-Express.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Art. 2 Aanbiedingen / overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Haard-Express.nl zijn vrijblijvend en Haard-Express.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Haard-Express.nl. Haard-Express.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Haard-Express.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Art. 3 Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Haard-Express.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden.
  – Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Haard-Express.nl binnen is. U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar bankrekening 00.00.00.000 ABN-Amro te Breda.
  – Rembours: Uw kunt betalen aan de postbode bij aflevering van uw bestelling. Let op! U kunt niet pinnen bij de postbode.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt de koper daarvan op de hoogte gesteld en wordt het bedrag in mindering gebracht.

Art. 4 Levering

 1. De door Haard-Express.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 3. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via email of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en IN ZIJN GEHEEL ONGEBRUIKT terug te sturen. In elke andere staat wordt het product niet retour genomen! Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Artikelen welke voorzien zijn van folie/zegel en waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Haard-Express.nl niet retour genomen. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Haard-Express.nl deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Let op! Bij het terugsturen van de zendingen worden de portokosten niet teruggestort! De afkoelingsperiode is niet van toepassing op de producten die in de winkel worden gekocht/afgehaald
 4. Haard-Express.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Tenzij anders aangegaan met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

Art. 5 Annuleren van de bestelling

 1. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Haard-Express.nl de deur uitgaat.
 2. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant.
 3. Bij het annuleren van de bestelling nadat deze is verzonden, dienen de portokosten van het terugzenden door de klant te worden voldaan. Let op! Bij het terugsturen van de zendingen worden de portokosten niet teruggestort! Als het pakket door de klant niet wordt aangenomen en deze retour komt bij Haard-Express.nl, worden tevens de verzendkosten in rekening gebracht.

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Haard-Express.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies,diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Art. 7 Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Haard-Express.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Haard-Express.nl
 2. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.
 3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
 4. Op de door Haard-Express.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.
 5. U kunt vrijwillig gebruik maken van de mogelijkheid om de garantie aan te vullen met een verzekering (bijvoorbeeld voor een duur van 3 jaar). Voor details kunt u contact opnemen met Haard-Express.nl.

Art. 8 Bestellingen / Communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Haard-Express.nl, dan wel tussen Haard-Express.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Haard-Express.nl, is Haard-Express.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Haard-Express.nl.

Art. 9 Installatie

 1. De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de installatie voorschiften van de fabrikant welke ten alle tijde bij levering toegevoegd zijn.
 2. Haard-Express.nl is niet verantwoordelijk voor een ondeugdelijke installatie en de daaruit voortvloeiende schaden.

Art. 10 Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Haard-Express.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Haard-Express.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Haard-Express.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 11 Diversen

 1. Indien u aan Haard-Express.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Haard-Express.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Haard-Express.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Haard-Express.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Haard-Express.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Haard-Express.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Haard-Express.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. 4. Haard-Express.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Art. 12 Bescherming van uw gegevens

 1. Haard-Express.nl vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd.
  Zie hiervoor onze Privacy Statement omtrent ons privacybeleid.

Art. 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
SUMMER SALE ZONDAG 21 JULI
SUMMER SALE ZONDAG 21 JULI